Kontakt

Správca Farnosti:Mgr. Jozef Palušák
Kaplán:
Adresa farského úradu:RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
Farnosť Krompachy
Mikuláša Šprinca 2
053 42 Krompachy
E-Mail farnosti:krompachy@fara.sk
Telefón ( farár ):+421-53-4472506
Katechéti:Mgr. Katarína Mášová
Mgr. Marcel Kočiš
Mgr. Silvia Mazúrová
Mgr. Zuzana Jánošová
Mgr. Anna Rybárová
PaeDr. Marcela Dudová
Kostolníčka ( Krompachy ):Mária Chovancová
Kostolníčka ( Slovinky ):Valéria Kielarová
Kantori:Ján Lörinc
Štefan Laheta
Mgr. Ladislav Onderčin
Spevokol:Cantica Christiana
Ján Lörinc