História

Pôvodný rímskokatolícky kostol bol gotický, dokončený a konsekrovaný v roku 1424, prebudovaný roku 1498. Ďalšia zmienka o kostole siaha do 17. storočia - rok 1680, uvádza sa v nej, že kostol bol opravený kňazom Františkom Hanáciom, ktorý dal opraviť aj kaplnku sv. Magdalény (v súčasnosti farnosť Kluknava). Súčasný kostol je postavený v roku 1774, na mieste starého, spomína sa to v Histórii Dómus.

Farskú budovu postavili v roku 1751 po požiari, dokončená bola roku 1780 a znovu opravovaná roku 1792 stála 3000 zlatých. Matriky sa zachovali od roku 1638, dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči.

Okolo kostola bol cintorín, ktorý bol z hygienických dôvodov zrušený a nový založili mimo mesta roku 1780, podľa nariadenia Márie Terézie. Dokladom existencie cintorína je zmienka o povodni z 22.8.1621, kedy valiaca sa voda podmyla kostol a unášala so sebou truhly.

Roku 1910 bol kostol predĺžený o 2 metre, neskôr sa vybudovalo oratórium nad sakristiou, železný kovaný plot okolo kostola avytvoril sa bočný vchod.

O 2 roky neskôr bol kostol vymaľovaný Júliusom Adamom. Bolo to obdobie veľmi náročné najmä po finančnej stránke. Vítražné okná Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Jána zhotovil Walfes Gida.

Autorom pôvodného hlavného oltára z roku 1757 bol Jozef Hartman. Fotografia pôvodného hlavného oltára sa zachovala na Biskupskom úrade v Rožňave v albume z roku 1892, ktorí darovali kňazi spiškého dekanátu svojmu biskupovi z príležitosti 50 výročia kňazstva.

Terajší hlavný oltár vyrezal Jozef Rifesser, oltárny rezbár z mestečka St. Ulrich Groden z Tirolska v roku 1912. Dnes sa táto časť Tirolska nachádza v severnom Taliansku. Tento autor vyrezal aj bočné oltáre a kazateľnicu. Na farskom úrade sa zachovala kúpnopredajná zmluva o diele. Je veľmi chvályhodné že firma Bames rodiny Messnerových, ktorá pôsobi v našom meste je pokračovateľom tohto vzácneho tirolského rezbára. Bol to ich krstný otec.

Oltárna menza hlavného oltára bola posunutá dopredu, aby mohla slúžiť novým liturgickým predpisom po II. Vaikánskom koncile v roku 1996. Hlavný oltár, kazeteľnicu, sochy sv. Jozefa, sv. Terézie Ježišovej, sv. Antona a Panny Márie Lurdskej zreštauroval Alexander Koreň z Rožňavy v roku 1998. Tento reštaurátor je autorom ambony, ktorá ladí zo zariadením kostola. Ambon bol požehnaný na Vianoce 1996. V roku 1997 bol do svätyne kostola umiestnený veľký kríž z ukrižovaným Ježišom Kristom starým asi 100 rokov. Sochu sv. Bernadety vyrezal Vladimír Šimík z Považskej Bystrice v roku 1999. Ten urobil aj nový sedes a stojany pod sochy v roku 1998. V roku 1999 bola zreštaurovaná socha sv. Jána Nepomuckého a umiestnená v kostole. V kaplnke ju nahradil obraz sv. Jána Nepomuckého, ktorý namaľoval Ing. Ján Stempel zo Spišskej Novej Vsi. Urobili sme to z bezpečnostných dôvodov, aby nám opravenú sochu niekto neukradol.

20. septembra 1998 sa konala konsekrácia renovovaného kostola, Mons. Eduardom Kojnokom, rožňavským biskupom, do oltára boli uložené relikvie, kosti svätého Neita - celá jeho kostra je uložená v rožňavskej katedrále.

Vo februári 1998 (14.- 22. 2.1998) sa vo farnosti konali misie, ktorých sa zúčastnili veľký počet ľudí. Misie vykonali otcovia redemptoristi z Podolínca Michal Zamkovský a Štefan Varecha. Zanechali veľkú stopu vo farnosti.

Organ bol vytvorený Ottom Riegerom, mal byť dokončený 27. septembra 1914, na deň baníckej ofery, ale z dôvodu vypuknutia vojny bol dopracovaný až v septembri 1915. Bol vyrobený presne na mieru podľa požiadaviek farnosti v Budapešti., tiež sa nachádza zmluva o vyhotovení organa. Organovú skriňu zreštauroval Alexander Koreň v roku 1999.

Autorom 14 zastavení krížovej cesty o rozmeroch 70 x 52 cm je Jozef Neškudla z Jablonného nad Orlicí z roku 1930. Tiež bola zreštaurovaná Alexandrom Koreňom v rokoch 2001 až 2002.

Vo svätom jubilejnom roku 2000, Mons. Eduard Kojnok požehnal 5. júla nové súsošie sv. Cyrila a Metoda, autorom je Vladimír Šimík z Považskej Bystrice.

15. septembra bola postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorú požehnal 27.9.2000 Mons. Jozef Kostolný, generálny vikár.

V roku 1994 na fare bola odhalená pamätná tabuľa Mikulášovi Šprincovi a na jeho počesť bola aj pomenovaná ulica.

25. septembra bola otvorená a 26.9.2004 požehnaná rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom pamätná izba krompašským rodákom z príležitosti nedožitých 90-tich narodenín Mikuláša Šprinca, katolíckeho kňaza, básnika, spisovateľa a profesora, ktorý sa 30.11.1914 v Krompachoch narodil a 7.12.1914 bol vo farskom kostole pokrstený.

Krstiteľnica - vyrobená roku 1872 v Levoči, mosadzná, s akantovými listami a vrchnákom. Roku 1999 rekonštruovaná Vladimírom Plencnerom z Nálepkova. Lavice - rokokové, z druhej polovice 18. storočia, stolárska práca, po stranách festony s rokajom, drevené. Zvonček pri sakristii - pôvodom z druhej polovice 18.storočia, s vencom a stuhou, železný, kovaný.

V máji 2011 došlo ku generálnej oprave farskej kancelárie, kde bol vymenený kancelársky nábytok za nový.

V júni 2011 boli vymaľované steny farského kostola. Prácu vykonali miestni maliari Peter Uličný a Vladimír Kopčan.

V septembri 2011 prešla rekonštrukciou izba kaplána a tiež kancelária farského úradu bola oddelená od obytného priestoru kňazov.

September 2014 podlaha v izbe kaplána.