Sviatosti

Ako správne nahlásiť krst, sobáš, pohreb, a ako pri týchto udalostiach postupovať. Ponúkame drobný prehľad:

1. KRST

Nahlásenie krstu
Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska. Krst je potrebné nahlásiť osobne na fare (v úradných hodinách) aspoň jedným z rodičov dieťaťa.

  Údaje, ktoré je potrebné uviesť:
- meno dieťaťa
- dátum narodenia
- mená rodičov
- mená krstných rodičov (stav, prijaté sviatosti)
- želaný dátum krstu

Uvedené údaje budú po krste zapísané do farskej matriky pokrstených.

Čas a miesto krstu
V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje vo farskom kostole. Po osobnej dohode krst môže byť v sv. omši alebo po nej. 

Poučenie pred krstom
Rodičia a krstní rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom na farskom úrade.

Krstný rodič
- katolík starší ako 16 rokov
- bol na birmovke
- nie je postihnutý kanonickým trestom
- buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča. 

Na krst je potrebné priniesť
- dieťa
- krstnú sviecu
- bielu košieľku

2. SOBÁŠ

Príprava snúbencov pred sobášom začína prihlásením sa obidvoch na fare minimálne 3 mesiace pred sobášom.
Sobáš sa nahlasuje počas úradných hodín v kancelárii farského úradu.

Príprava k sviatosti manželstva býva podľa dohody so správcom farnosti v kancelárii farského úradu šesťkrát za sebou. Pri poslednom poučení snúbenci požiadajú o vysvetlenie liturgického obradu sobáša a pred prijatím sviatosti manželstva pristúpia ku sviatosti pokánia. Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú výpis z knihy pokrstených s dátumom nie starším ako pol roka z farnosti, kde boli pokrstení. Snúbenec či snúbenica majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti.  K sobášu si potrebujete zakúpiť snubné prstene a kríž na prísahu (v jednoduchej podobe ho môžete zadarmo prijať od nás). Nakoľko je cirkevný sobáš platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť matriku Mestského úradu, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potvrdenú prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy, prípadne vysokoškolské diplomy. Hudobnú časť liturgického obradu sviatosti manželstva (organ, spev) si môžete objednať a dohodnúť osobne s organistom po sv. omši vo farskom úrade. Najskôr v stredu po sobáši Vám matrika vystaví sobášny list, na základe ktorého si môžete požiadať pri zmene priezviska o nový občiansky preukaz.

Doklady potrebné pre uzatvorenie manželstva
1. Krstné listy žiadateľov, ak neboli pokrstení v našej farnosti.
2. Spísanie cirkevnej zápisnice je na fare. Musia byť prítomní obidvaja snúbenci.
3. Predložiť potrebné údaje o svedkoch, ktorí budú prítomní na sobáši. Na svedkov nie sú kladené žiadne podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie. Potrebné údaje o svedkoch: meno, presná adresa a rodné číslo.
4. Zápisnicu z matriky spolu s rodnými listami žiadateľov.
5. Prípadne ďalšie dokumenty, ak to okolnosti vyžadujú.

3. POHREB

Vybavovanie pohrebu v našej farnosti
Pozostalí bez dlhého odkladania nahlásia pohreb na farskom úrade. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti. Pozostalí následne prídu v úradných hodinách na faru a doplnia údaje o zomrelom a prinesú kópiu úmrtného listu, ktorý ostáva na farskom úrade.

Spôsob pohrebu
V našej farnosti pohrebné obrady je možné vykonať vo farskom kostole alebo na cintoríne. Pohrebné obrady sa vykonávajú so svätou omšou, buď vo farskom kostole alebo na cintoríne.