Sviatky

Prikázané sviatky na Slovensku:

1. Slávnost Panny Márie Bohorodicky – 1. január
V tento den si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej zveruje celý nastávajúci rok.

2. Zjavenie Pána – 6. január
Tento sviatok zahrna v sebe tri skutocnosti: 1. Ježiš sa zjavuje 3 mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jordáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

3. Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý sviatok – 40. den po Velkej noci
Pán Ježiš na štyridsiaty den po svojom zmrtvychvstaní pred ocami apoštolov a iných uceníkov odchádza k svojmu Otcovi do neba. Táto slávnost nemá pevný dátum, lebo závisí od dátumu Velkonocnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný den.

4. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice
Je to slávnost, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

5. Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli muceníckou smrtou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol statý.

6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
Panna Mária, aj ked bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpit smrt. S telom i dušou bola vzatá do neba.

7. Všetkých svätých – 1. november
Cirkev v tento den slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá Cirkev zasvätila každý den v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.december
Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedicného hriechu. Ved sa mala stat matkou Božieho Syna.

9. Narodenie Pána – 25. december
Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša Krista. Nepoznáme ani den, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. Cirkev však už na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 25. decembra.

V nedelu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúcastnit sa na omši, okrem toho sa majú zdržiavat takých prác a cinností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dnu Pána alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu (Kán 1247). Túto povinnost splní aj ten, kto sa nemôže z vážnych dôvodov zúcastnit na sv. omši v den slávnosti, a na sv. omšu ide v predchádzajúci den vecer.

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY:

1. Obetovanie Pána – 2. februára

2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca

3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/

4. Zvestovanie Pána – 25. marca

5. Turícny pondelok – /pohyblivý/

6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/

7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla

8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra

9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra

10. Sv. Štefana, prvého muceníka – 26. decembra